Parkering af firmabilen

Vi tilbyder efteruddannelse og ny viden til alle karrieretrin, og har samarbejdspartnere med +25 års erfaring med undervisning og rådgivning af dansk
erhvervsliv inden for moms, skat, regnskab, økonomi, salg, ledelse, kommunikation, projektstyring, personlig udvikling, ansættelsesret og personaleforhold.

Ved at lære andre, lærer vi selv

nyhed_Parkering af firmabilen
Skrevet af: Andreas Stahlberg, Fokuskurser Dato: 19. oktober 2023

Parkering af firmabilen

Byretten har været ude med målebåndet
I en Byretsdom offentliggjort i oktober 2021 (SKM2021.536.BR) fandt retten, at da en hovedanpartshaver havde bopæl mindre end 200 meter fra selskabsadressen, hvor hans firmabil var parkeret, skulle hovedanpartshaveren sandsynliggøre, at han ikke havde bilen stillet til rådighed til privat brug. Hovedanpartshaveren havde ikke ført kørebog, og da bilen var velegnet til privat kørsel, fandt retten, at han ikke havde sandsynliggjort, at bilen ikke stod til rådighed for privat benyttelse. Hovedanpartshaveren var derfor skattepligtig af fri bil.

Reglerne
En medarbejder skal ikke beskattes af en firmabil, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt. Men hvad nu hvis Skattestyrelsens Udvalgte i forbindelse med en arbejdsgiverkontrol alligevel får en mistanke om, at bilen benyttes privat?

For minimere risikoen for at beskatning af en firmabil kan en korrekt udfyldt kørebog/kørselsregnskab i den forbindelse være lige præcis dét, der skal til for at bevise, at bilen på intet tidspunkt er anvendt til privat brug.

Bevisbyrde
Det er som udgangspunkt Skattestyrelsen, der skal bevise, at en given firmabil benyttes privat, således at der skal ske beskatning af fri bil til rådighed for privat kørsel.

Bevisbyrden går dog efter praksis over på skatteyderen i følgende tre tilfælde

Pkt. 1.
  Hvis bilen står parkeret på privatadressen - eller meget tæt på - uden for normal arbejdstid, herunder tilfælde, hvor der er sammenfald mellem selskabets adresse og privatadressen.
Pkt. 2.  Hvis Skattestyrelsen påviser en given privat kørsel.
Pkt. 3.  Hvis der er særlige grunde til at antage, at bilen benyttes privat. Praksis i forhold til dette er primært centreret omkring dyre luksusbiler, hvor der reelt ikke har været et forretningsmæssigt behov for selskabets køb af disse.


Formodningsreglen
Ramler man ind i et eller flere af ovenstående tre tilfælde er skattemyndighedernes formodning, at bilen har været til rådighed for privat kørsel.  Det er herefter op til skatteyderen - i denne sag en hovedanpartshaver - at afkræfte denne formodning, for at undgå beskatning af fri bil. I denne sag var der i øvrigt tale om en Audi Q7.

Efter praksis kan bevisbyrden anses for løftet, hvis der foreligger et behørigt ført kørselsregnskab, som godtgør, at bilen ikke har været anvendt til privat kørsel eller der er fremlagt konkrete oplysninger, som på anden vis godtgør, at bilen ikke har været til rådighed.

Praksis har vist, at der lægges vægt på en række forskellige momenter, herunder særligt eksempelvis den forretningsmæssige begrundelse for bilens anskaffelse samt skatteyders adgang til at få dækket sit private kørselsbehov på anden vis. Det er således ikke en nødvendig betingelse for at afkræfte formodningsreglen, at der som minimum foreligger en behørig udfyldt og løbende ført kørebog. Se f.eks. denne byretsdom SKM2019.89.BR.

Hvad er ’tæt på’ eller ’i umiddelbar nærhed af’?
Bevisbyrden for, at en firmabil ikke har været stillet til rådighed for privat anvendelse, påhviler altså som hovedregel hovedanpartshaveren, når bilen har været parkeret ved hovedanpartshaveren bopæl.

Selskabet havde i den konkrete sag adresse tre husnumre - mindre end 200 meter - fra hovedanpartshaverens private adresse. Bilen havde derfor været parkeret 'i umiddelbar nærhed af' hovedanpartshaveren adresse, hvorfor Byretten nåede frem til at, der gælder en formodning om, at bilen har været til rådighed for privat kørsel. 

Denne formodning ansås af byretten ikke for afkræftet af hovedanpartshaveren. Der blev derved henset til, at der ikke var fremlagt dokumentation i form af et behørigt ført kørselsregnskab.


Fra Byrettens afgørelse
”Det følger af ligningslovens § 16 A, stk. 5, at en hovedaktionær, der modtager udbytte fra selskabet i form af, at der stilles bil til rådighed skal beskattes af værdien.

Det er forklaret af hovedanpartshaveren, at den Audi, som selskabet havde leaset, blev benyttet i forbindelse med kundebesøg, og at bilen var parkeret i en aflåst gård på virksomhedens adresse. Hovedanpartshaveren havde privat bopæl mindre en 200 meter fra virksomhedens adresse.

Under disse omstændigheder finder retten, at det påhviler hovedanpartshaveren at sandsynliggøre, at han ikke havde bilen stillet til rådighed til privat brug. Der er ikke ført kørebog for bilen og bilen var velegnet til privat kørsel. Hovedanpartshaveren har herefter ikke sandsynliggjort, at bilen ikke stod til rådighed for privat benyttelse. Værdien af fri bil er derfor med rette medregnet til den skattepligtige indkomst.”

Konklusion
For det første ved vi, at 'parkering ved den private bopæl' (jvf. pkt 1 ovenfor) både dækker over parkering privatadressen og tæt på privatadressen. Uden at det er defineret nærmere, hvad der menes med begrebet 'tæt på' i den forbindelse.

For det andet ved vi fra tidligere afgørelser, at hvis der er sammenfald mellem virksomhedens adresse og privatadressen, så er Pkt.1 ovenfor opfyldt. Privatadressen trumfer nemlig altid virksomhedsadressen, når det kommer til om en firmabil har været parkeret på privatadressen eller ikke.

Men hvis der ikke er sammenfald mellem virksomhedens adresse og privatadressen, og firmabilen er parkeret på virksomhedens adresse, så er man vel altid på 'sikker grund' hvad beskatning af fri bil angår? For bilen er jo parkeret på virksomhedens adresse(!)...

Nej - man er ikke på 'sikker grund'.

På baggrund af Byretsdommen kan vi nemlig konkludere, at 200 meters afstand mellem en virksomhed og en medarbejders private bopæl ikke en lang nok afstand til at undgå beskatning af ’fri bil til rådighed for privat benyttelse’, selvom bilen er parkeret på virksomhedens adresse. Altså med mindre man ligger inde med et behørigt udarbejdet og fyldestgørende kørselsregnskab, - eller ligger inde med en underskrevet 'tro-og-love'-erklæring for ’almindelige’ medarbejdere, som arbejdsgiver påser bliver overholdt, - eller man på anden vis kan overbevise myndighederne om, at bilen ikke har været til rådighed for privat anvendelse.

Afstands-snakken er voldsom interessant. For hvor går grænsen?

Hvor langt skal man væk fra noget, for at man ikke længere er i 'umiddelbar nærhed’ af det?

201 meter?

5 km?

Svaret svæver indtil videre yndefuldt rundt i trækvinden af ubesvarede spørgsmål her i livet…

Under 200 meter er dog ikke langt nok ifølge Byretten.


Relevante kurser
Aktuel Løn
Personalegoder | Skat & Moms