1. GENERELT
Fokuskurser benytter webstedet 'fokuskurser.dk' til gennemførelse af tilmeldinger til arrangementer (kurser, netværksmøder og konferencer m.v.). Ved tilmelding indgås en bindende aftale med Fokuskurser omkring retten til deltagelse i et udvalgt arrangement afholdt af Fokuskurser.

1.1 Tilmeldingsfrist
Hos Fokuskurser er der ingen tilmeldingsfrist. Hvis der er ledige pladser til et arrangement, kan du tilmelde dig helt frem til arrangementsstart.

2. BETALING MV.

2.1 Betaling/Tilmelding /Faktura
Faktura fremsendes vedrørende det valgte arrangement forud for arrangementet. Betaling skal finde sted senest på den angivne betalingsdato, der fremgår af fakturaen. Betaling skal ske via bankoverførsel (fremgår af fakturaen). Tilmelding bekræftes ved fremsendelse af e-mail til den af deltagerens oplyste email-adresse.

2.2 Klippekort
Et betalt klippekort kan ikke refunderes. Et klippekort er til gengæld ikke tidsbegrænset, men er gyldigt indtil alle klip på kortet er opbrugt. Ved afmelding fra et kursus mistes klip ikke, men tilbageføres til klippekortet. Ved afmelding senere end 30 dage før kursusdagen vil vores eventuelle forpligtelser i relation til kursusstedet (udgifter til forplejning mv.) dog blive faktureret.

2.3 Ventelister
Hvis et arrangement er udsolgt, oprettes en venteliste. Ventelisten giver mulighed for at blive tilmeldt arrangementet i tilfælde af frameldinger fra allerede tilmeldte deltagere. Deltagere på ventelisten vil modtage en mail, hvis der opstår en ledig plads på det ønskede arrangement. Ventelisten administreres efter ”først-til-mølle” princippet.

2.4 Medlemskontingent for netværksdeltagelse
Faktura på det årlige medlemskontingent fremsendes i januar. Ved indmeldelse i løbet af et kalenderår opkræves et forholdsmæssigt kontingent. Betaling skal finde sted senest på den angivne betalingsdato, der fremgår af fakturaen. Betaling skal ske via bankoverførsel (fremgår af fakturaen). Et betalt kontingent kan ikke refunderes, men en kollega kan overtage medlemskabet.

2.5 Priser vist på hjemmesiden
Alle priser vist på hjemmesiden er eksklusiv moms. 25% moms tillægges.

2.6 For sen eller manglende betaling
Ved for sen betaling påregnes rente efter til enhver tid gældende lovgivning. Pr. betalingsrykker opkræves 100 kr. i rykkergebyr. Efter 3. rykker bliver fordringen sendt til inkasso uden yderligere varsel med deraf følgende ekstra omkostninger. Hvis der er problemer med betalingen så kontakts os for en evt. aftale om betaling.


3. FORTRYDELSE MV.
3.1 Fortrydelse af tilmelding
En tilmelding til et arrangement hos Fokuskurser er bindende. Det er dog muligt at fortryde tilmelding til et arrangement hos Fokuskurser. Fortrydelsen skal meddeles Fokuskurser via e-mail: kontakt@fokuskurser.dk. Da tilmeldingen er bindende, vil du kun kunne få refunderet deltagerprisen afhængig af, hvornår du framelder dig et arrangement. Størrelsen af det refunderede beløb kan ses nedenfor: 

Frem til 30 kalenderdage før:

100 %

29-0 kalenderdage før:

  0 %

En ubenyttet tilmelding kan dog overdrages til anden deltager efter aftale med Fokuskurser.
Ved brug af klippekort, mistes klip ikke ved framelding, men kan overføres til et andet kursus. Se dog også pkt. 2.2 ovenfor.

3.2 Udeblivelse fra et arrangement
Hel eller delvis udeblivelse fra et tilmeldt arrangement giver ikke ret til refundering af deltagerprisen eller klip, hvis klippekort er benyttet.

3.3 Ikke offentliggjorte arrangements-datoer
I tilfælde af, at datoerne ikke var offentliggjorte på tidspunktet for deltagerens tilmelding til et arrangement, refunderes den fulde deltagerpris ved framelding. Dette gælder dog kun, såfremt frameldingen sker senest 3 hverdage efter fremkomst af mail, hvori datoerne oplyses. Se pkt. 5 i tilfælde af ændring af arrangements-tidspunkt.

4. COPYRIGHT

Fokuskurser er indehaver af copyright på alt materiale, der er tilgængeligt på det ovenfor under Pkt.1 angivne website samt i den kommunikation, der sendes ud i form af kursusmaterialer, e-mails, flyers, plakater m.v. Fokuskurser-logoet må kun anvendes efter udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Fokuskurser. Hel eller delvis reference eller gengivelse af materiale med copyright fra Fokuskurser må kun finde sted efter udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Fokuskurser. Det skal præciseres, at det af deltagerne modtagne materiale til et arrangement er personligt og er beskyttet af Lov om Ophavsret.

5. AFHOLDELSE AF ARRANGEMENTER
5.1 Ændringer
Fokuskurser forpligter sig til at afholde et arrangement med rette indhold på det aftalte sted og tidspunkt. Fokuskurser kan dog, med ikke mindre end 5 kalenderdages varsel fra det oprindeligt aftalte arrangements-tidspunkt, ændre på tidspunktet og/eller stedet for arrangementets afholdelse. I tilfælde af en ændring af tidspunktet og/eller stedet for afholdelse af et arrangement, der sker mindre end 5 kalenderdage fra det oprindeligt aftalte tidspunkt for afholdelse af arrangementet, har den enkelte deltager mulighed for at framelde sig arrangementet og få refunderet den fulde deltagerpris. Dette gælder dog kun, såfremt deltagerens framelding fremkommer senest 3 kalenderdage efter fremkomst af orienteringsmail fra Fokuskurser, hvori ændringerne oplyses.

5.2 Aflysning/flytning af arrangementer
Fokuskurser forbeholder sig ret til at aflyse eller flytte et arrangement. I så fald tilbyder vi en plads på det førstkommende arrangement med samme indhold. Såfremt en plads på et fremtidigt arrangement ikke ønskes, refunderes den fulde betalte deltagerpris. Vi dækker ikke eventuelle omkostninger til transport, hotel m.v.

5.3 I tilfælde af force majeure m.v.
Ved aflysning eller flytning af et arrangement fra Fokuskursers side i relation til tilfælde af force majeure eller pandemier (f.eks. Covid-19 eller lign.) og deraf følgende 'samfundsnedlukninger' refunderes deltagerprisen ikke. Du modtaget i stedet et tilgodebevis til et senere tilsvarende arrangement, som ikke kan udbetales i kontanter. Vi dækker ikke eventuelle omkostninger til transport, hotel m.v

6. INDHOLD TIL ARRANGEMENTER
På hjemmesiden fokuskurser.dk gives en vejledende beskrivelse af indholdet til et arrangement. Denne beskrivelse er udgangspunktet for arrangementets opbygning.
Utilfredshed med indholdet udløser hverken hel eller delvis refundering af deltagerprisen.

7. KURSUSBEVIS
Der udstedes et kursusbevis til kursusdeltagere efter kursets afholdelse.

8. FØR ET ARRANGEMENT
Ca. en uge før et arrangements afholdelse fremsendes nærmere praktiske oplysninger om arrangementet, parkering og lign.

9. KURSUSMATERIALE
Kursusmateriale fremsendes elektronisk (PDF) til kursusdeltagere et par dage før kursusstart. Derfor er det en god idé at medbringe en bærbar PC til kurset. Ønskes kursusmateriale på papir, skal du selv printe det og medbringe det til kurset. Alle eventuelle øvelser/opgaver/case udleveres dog på kurset. Se også vores CSR herom. Det skal præciseres, at det af deltagerne modtagne kursusmateriale til et arrangement er personligt og er beskyttet af Lov om Ophavsret. Det må ikke kopieres og deles med andre. Jvf. Pkt. 4 ovenfor.

10. FORPLEJNING
Det fremgår af beskrivelsen af det enkelte arrangement, om forplejning er inkluderet i forbindelse med arrangementet. Som udgangspunkt vil der være forplejning inkluderet i forbindelse med kurser. Det fremgår eksplicit af beskrivelsen af det enkelte arrangement, når forplejning er inkluderet.
Utilfredshed med en eventuel forplejning udløser hverken hel eller delvis refundering af deltagerprisen

11. ERSTATNINGSANSVAR
Fokuskursers erstatningsansvar begrænser sig i enhver henseende til den af deltageren betalte deltagerpris.

12. FORBEHOLD
Der tages forbehold for trykfejl og slåfejl på ovennævnte website såvel som i markedsføringsmateriale.