DOM: Manglende indeholdelse af A-skat og AM-bidrag

Vi tilbyder efteruddannelse og ny viden til alle karrieretrin, og har samarbejdspartnere med +25 års erfaring med undervisning og rådgivning af dansk
erhvervsliv inden for moms, skat, regnskab, økonomi, salg, ledelse, kommunikation, projektstyring, personlig udvikling, ansættelsesret og personaleforhold.

Ved at lære andre, lærer vi selv

nyhed_DOM: Manglende indeholdelse af A-skat og AM-bidrag
Skrevet af: Andreas Stahlberg, Fokuskurser Dato: 15. april 2021

DOM: Manglende indeholdelse af A-skat og AM-bidrag

De fleste af os kender smagen af boller og lagkage. Og den kan vi li'! Men har du nogensinde smagt en 'huskekage'?

Hvis det skulle ske, at du en dag får serveret en friskbagt én af slagsen af SKAT, vil du opdage, at netop den slags 'huskekage' har en særlig besk smag. En smag ingen kan li'...

Østre Landsret har afgjort en sag om indeholdelsespligt og hæftelse pga. forsømmelighed
Ved et kontrolbesøg i et selskab fandt SKAT, at selskabet havde stillet fri bil til rådighed for en medarbejder i perioden fra 2003 til 2015 og desuden havde udbetalt skattefri rejsegodtgørelse til ham i samme periode.

Betingelserne for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse var ifølge både SKAT og selskabets repræsentant ikke opfyldt i perioden, blandt andet på grund af

●  Arbejdsstedets manglende midlertidighed
●  Mangelfuld dokumentation for rejserne, jf. bekendtgørelse nr. 173 af 13/3 2000
●  Arbejdsgiverens manglende opfyldelse af kontrolforpligtelsen

SKAT betragtede derfor de udbetalte godtgørelser som A-indkomst og gjorde hæftelse for ikke-indeholdt A-skat og AM-bidrag gældende overfor arbejdsgiveren for indkomstårene 2006-2011, og overfor medarbejderen for indkomstårene 2012-2014. 2015 blev ved pålæg fra SKATs side reguleret via rettelsesindberetning til eIndkomst for perioden 1. januar frem til kontroltidspunktet. 

Arbejdsgiveren havde heller ikke indeholdt A-skat og AM-bidrag af værdien af den bil, som var stillet til rådighed for medarbejderen i perioden. SKAT gjorde derfor tilsvarende hæftelse gældende overfor arbejdsgiveren for A-skat og AM-bidrag for den frie bil. 

SKAT havde for indkomstårene 2006-2011 pålagt arbejdsgiveren en samlet hæftelse på 422.535 kr. i A-skat og 91.144 kr. i AM-bidrag.


Hæftelse for manglende indeholdelse - Kildeskatteloven §69
Den som undlader at opfylde sin pligt til at indeholde skat, eller som indeholder denne med for lavt beløb, er over for det offentlige umiddelbart ansvarlig for betaling af manglende beløb, medmindre han godtgør, at der ikke er udvist forsømmelighed fra hans side ved iagttagelse af bestemmelserne i Kildeskattelovens §46 (indeholdelsespligten).

Forsømmelighed
Arbejdsgiver skal altså godtgøre, at han ikke har udvist forsømmelighed for at undgå ansvar. Dét kan arbejdsgiver sjældent, da han som en helt naturlig ting burde kende til Kildeskattelovens bestemmelser om indeholdelsespligt af A-skat (§46) og AM-bidrag ved udbetaling af A-indkomst. Så når det kommer til ansvar og hæftelse peger flaskehalsen på arbejdsgiver…

Forældelsesfrist
Hovedreglen er, at skattekrav forældes efter tre år fra kravets forfaldstidspunkt. Hvis 3-års fristen suspenderes indtræder en almindelig 10-års frist (som er max.). Læs mere om forældelsesfrister her .

I denne sag benyttede skattemyndigheder således 3-års fristen i relation til lønmodtageren og de resterende syv år i relation til den indeholdelsespligtige (arbejdsgiveren).SKM2021.40.ØLR

Østre Landsret når - lige som byretten - frem til, at den omstændighed at skattemyndighederne ikke længere kan rejse et krav mod lønmodtageren for skatteårene 2006-2011 (pga. forældelse), men kun for 2012-2014, ikke kan føre til, at der ikke kan rejses et krav mod arbejdsgiveren for de beløb, der skulle have været indeholdt i årene 2006-2011.

Da landsretten samtidig finder, at der ikke er grundlag for at antage, at arbejdsgiveren som følge af skattemyndighedernes adfærd er afskåret fra at gøre regres mod lønmodtageren, afgør retten at Skatteministeriet kan kræve det omhandlede beløb betalt af arbejdsgiveren.  

Læs dommen her
Østre Landsret (SKM2021.40.ØLR) 

Det kan vi lære af dommen
Det kan blive særdeles dyrt for en indeholdelsespligtig (arbejdsgiver) at blæse på Kildeskattelovens bestemmelser i §§ 43, 46, 68, 69. Hvis arbejdsgiveren ikke har indeholdt A-skat og AM-bidrag, som han er forpligtet til, kan SKAT rette kravet mod arbejdsgiveren ved udvist forsømmelighed – med en forældelsesfrist på op til 10 år. Jo, jo – vel er der en ordinær genoptagelsesfrist (forældelsesfrist) på 3 år. Men den kan altså suspenderes…

Læg også mærke til at det i nærværende sag handlede om blot én medarbejder. Tænk, hvis det havde været 25…

Afslutningsvis henledes opmærksomheden (igen) på vigtigheden af fyldestgørende og korrekt dokumentation, når det kommer til udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse og skattefri befordringsgodtgørelse.

En arbejdsgivers overtrædelse af Kildeskattelovens §46 (pligten til at indeholde A-skat af A-indkomst) er en dadelværdig handling.

Det sædvanlige 'adfærdsregulerende dask i nakken' fra SKATs side vil her typisk være i form af en 'huskekage', bestående primært af 'hæftelsescreme' overtrukket med 'efteropkrævningsglasur'. Og det smager bare grimt...


Relevante kurser der bl.a. behandler indeholdelse af A-skat og AM-bidrag
Aktuel Løn
Lønindberetning fra A-Z
Personalegoder | Skat & Moms