SÅ ER DET NU! Nye regler for beskatning af fri bil fra 1/7 2021

Vi tilbyder efteruddannelse og ny viden til alle karrieretrin, og har samarbejdspartnere med +25 års erfaring med undervisning og rådgivning af dansk
erhvervsliv inden for moms, skat, regnskab, økonomi, salg, ledelse, kommunikation, projektstyring, personlig udvikling, ansættelsesret og personaleforhold.

Ved at lære andre, lærer vi selv

nyhed_SÅ ER DET NU! Nye regler for beskatning af fri bil fra 1/7 2021
Skrevet af: Andreas Stahlberg, Fokuskurser Dato: 28. juni 2021

SÅ ER DET NU! Nye regler for beskatning af fri bil fra 1/7 2021

Den politiske aftale fra 4/12 2020 om ”Grøn omstilling af vejtransporten", medfører betydelige ændringer i beskatningen af fri bil. Det bliver dyrere… men dét kommer næppe som en overraskelse for nogen.

Aftalen har udmøntet sig i Lovforslag L 129, der blev vedtaget 9/2 2021.

Ændringerne af beskatningen af fri bil og arbejdsgiverbetalte ladestandere til el-biler gælder FRA OG MED 1/7 2021 for alle medarbejdere, der beskattes af fri bil.

BESKATNING FREM TIL 1/7 2021
Frem til 1/7 2021 udgør beskatningsgrundlaget, når en arbejdsgiver stiller fri bil til rådighed for en medarbejder, 25 pct. af bilens værdi op til 300.000 kr. og 20 pct. af den del af bilens værdi, der overstiger 300.000 kr. Dertil kommer et miljøtillæg på 150 pct. af den årlige ejerafgift/vægtafgift.

BESKATNING FRA OG MED 1/7 2021

MILJØTILLÆGGET STIGER MARKANT
Miljøtillægget skal fremover vægtes højere i beskatningsgrundlaget, og anskaffelsesprisen skal vægtes mindre. Miljøtillægget forhøjes derfor til 250 pct. fra 1/7 2021, til 350 pct. i 2022, 450 pct. i 2023, 600 pct. i 2024 og til hele 700 pct(!) fra og med 2025.

BESKATNINGSPROCENT JUSTERES
Satsen for beskatning på 25 pct. reduceres med et ½ pct.-point årligt fra 2021 og satsen på 20 pct. forhøjes med et ½ pct.-point årligt fra 2021, så der fra og med 2025 anvendes én sats på 22,5. Formålet med justeringen er at tilpasse beskatningen, så den tager højde for nye teknologier som f.eks. elbiler og plug-in biler med relativt høje anskaffelsespriser i forhold til de løbende omkostninger til bl.a. brændstof.


BESKATNINGSPROCENT OG MILJØTILLÆG

 

Periode 1/1-30/6
2021

Periode 1/7-31/12
2021

Periode 1/1-31/12
2022

Periode 1/1-31/12
2023

Periode 1/1-31/12
2024

Periode 1/1-31/12
2025

Sats for bilens værdi under 300.000 kr.

25,0%

24,5%

24,0%

23,5%

23,0%

22,5%

Sats for bilens værdi over 300.000 kr.

20,0%

20,5%

21,0%

21,5%

22,0%

22,5%

 Miljøtillæg*

1,5

2,5

3,5

4,5

6,0

7,0

*Miljøtillægget udgør den grønne ejerafgift gange faktoren. Tillægget indgår i beskatningsgrundlaget af fri bil.

Der skal altså ske en omberegning af fri bil-grundlaget for rigtigt mange firmabiler i forbindelse med juli-lønnen.


ØVRIGE AFGIFTER DER STIGER FREM MOD 2026

UDLIGNINGSAFGIFT FOR DIESELBILER
Aftalepartierne er enige om at øge udligningsafgiften for dieselbiler fra 2021 med 300 kr. i gennemsnit svarende til den forventede prisudvikling i perioden 2021-30, hvilket indebærer en stigning på ca. 21 pct.

EJERAFGIFT
Derudover øges ejerafgiften med 3 pct. i 2022, 6,5 pct. i 2023, 6,5 pct. i 2024, 6,5 pct. i 2025 og 10 pct. i 2026.

Ændringer i størrelsen på de løbende afgifter har virkning for alle afgiftspligtige køretøjer m.v. fra og med første afgiftsperiode for det enkelte køretøj 7 dage efter lovens vedtagelse.


EJER- OG UDLIGNINGSAFGIFTEN OMLÆGGES FOR NYE BILER FRA 1/7 2021
Ejer- og udligningsafgiften omlægges for nye biler fra en afgift, der er differentieret efter, hvor langt bilerne kører på en liter brændstof, til en afgift, der er differentieret efter, hvor mange gram CO2 bilerne udleder pr. km. Omlægningen får virkning for køretøjer, der indregistreres den 1/7 2021 eller senere.

PR. 1/7 2021 SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ
... at nedsættelsen til 24,5% og forhøjelsen til 20,5% får virkning.
... at miljøtillægget forhøjes til 250 pct.
... omberegning af fri bil-grundlaget i forbindelse med juli-lønnen


ARBEJDSGIVERBETALT LADESTANDER BLIVER SKATTEFRI

Efter gældende regler skal værdien af en ladestander (inkl. udgifterne til installationen heraf), der er stillet til rådighed for arbejdstageren sammen med en fri bil, tillægges beregningsgrundlaget for fri bil. Hvis arbejdsgiveren forærer ladestander og installationer til medarbejderen, når denne ikke længere får fri elbil stillet til rådighed, skal medarbejderen beskattes af markedsværdien heraf.

Aftalepartierne er enige om at skattefritage værdien af arbejdsgiverbetalt ladestander opsat på bopælen i forbindelse med fri bil. Der sker ikke beskatning af den ansatte, hvis ladestanderen overgår til privat brug, og den ansatte forinden har været beskattet af fri elbil eller pluginhybridbil i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder.

Skattefritagelsen i relation til ladestandere vil indebære en årlig skattelempelse for de omfattede medarbejdere på ca. 1.000-1.500 kr.

Aftalepartierne vil i 2025 drøfte de langsigtede konsekvenser af ændringerne af beskatning af fri bil og ladestandere i relation til målet om, at der kører 1. mio elbiler rundt på de danske veje i 2030.


LIDT TAL …

En dieselbil der i dag kører f.eks. 17 km/liter
Koster 3.640 kr. i dag i årlig ejerafgift. Miljøtillægget er i dag 150 pct. heraf, svarende til 5.460 kr., som tillægges bilens beskatningsgrundlag. Både ejerafgiften og miljøtillægget stiger som nævnt frem mod 2026. Miljøtillægget vil dermed i 2025 udgøre ca. 32.000 kr(!) årligt – som tillægges beskatningsgrundlaget.

Beskatningsgrundlaget for en firmabil til 350.000 er i dag 25 pct. af de første 300.000 kr. og 20 pct. af resten. Det svarer til 75.000 kr. + 10.000 kr. = 85.000 kr. Hertil kommer miljøtillægget på f.eks. 5.460 kr. hvis vi snupper bilen i eksemplet ovenfor. Altså i alt 90.460 kr. som er skattepligtig A-indkomst.

I 2025 ser regnestykket – alt andet lige – til sammenligning således ud:
Beskatningsgrundlaget er nu 22,5 pct. af 350.000 kr. Det svarer til 78.750 kr. Hertil kommer miljøtillægget på de nu ca. 32.000 kr. Altså i alt ca. 110.750 kr. som er skattepligtig A-indkomst. Det er en stigning på ca. 20.000 kr.

En dieselbil til 600.000 kr. der kører 17 km/liter
I dag er beskatningsgrundlaget 25 pct. af de første 300.000 kr. og 20 pct. af resten. Det svarer til 75.000 kr. + 60.000 kr. = 135.000 kr. Hertil kommer miljøtillægget på de 5.460 kr. Altså i alt 140.460 kr. som er skattepligtig A-indkomst.

I 2025 er beskatningsgrundlaget 22,5 pct. af 600.000 kr. Det svarer til 135.000 kr. Hertil kommer miljøtillægget på de ca. 32.000 kr. i Altså i alt ca. 157.000 kr. som er skattepligtig A-indkomst. En stigning på ca. 17.000 kr.

Supplement til Miljøafgiften omtalt ovenfor
Udligningsafgiften indgår ikke i beregningen af miljøtillægget. Det gør privatbenyttelsestillægsafgiften for papegøjeplade-biler i øvrigt heller ikke. Dette fremgår af Ligningsloven §16, stk. 4.
Miljøtillægget udgør derfor alene ejerafgiften ganget med en faktor: 1,5 x ejerafgiften frem til 1/7 2021, og 2,5 x ejerafgiften 1/7-31/12 2021.

Ejerafgiften (alene) på bilerne i mine eksempler ovenfor udgør 1.820 kr/halvår (17 km/liter), hvilket er 303,33 kr pr. måned.

Så miljøtillægget som tillægges beskatningsgrundlaget her i juni-lønnen udgør 1,5 × 303,33 = 455 kr.
Vedrørende juli-lønnen stiger miljøtillægget til 2,5 × 303,33 = 758 kr.


FACIT
- Mere administration for virksomhederne: Beskatningsgrundlaget for medarbejdere der har fri bil til rådighed skal reguleres hvert år frem til 2026.
- Det bliver skattemæssigt markant dyrere for en medarbejder at have en bil, der kører på fossile brændstoffer, når en arbejdsgiver stiller bilen til rådighed (fri bil).


Relevante kurser der bl.a. behandler beskatning af fri bil
Aktuel Løn
Lønindberetning fra A-Z
Personalegoder | Skat & Moms