I anledning af Årsopgørelsen 2020...

Vi tilbyder efteruddannelse og ny viden til alle karrieretrin, og har samarbejdspartnere med +25 års erfaring med undervisning og rådgivning af dansk
erhvervsliv inden for moms, skat, regnskab, økonomi, salg, ledelse, kommunikation, projektstyring, personlig udvikling, ansættelsesret og personaleforhold.

Ved at lære andre, lærer vi selv

nyhed_I anledning af Årsopgørelsen 2020...
Skrevet af: Andreas Stahlberg, Seniorkonsulent, Fokuskurser Dato: 17. marts 2021

I anledning af Årsopgørelsen 2020...

Her følger et par opmærksomheder i forbindelse med Årsopgørelsen for 2020:

1. Kørselsfradrag 2020
2. Skattefradrag for hjemmearbejdsplads 2020
3. Beskatning af arbejdsgiverbetalt hjemmearbejdsplads 2020
4. Opmærksomheder i Årsopgørelsen for 2020

1. Kørselsfradrag 2020
Skattestyrelsen har i pressen udtalt, at alle selv skal huske at indtaste deres eventuelle kørselsfradrag på Årsopgørelsen for 2020 – opgjort på antal nøjagtige arbejdsdage i virksomheden. Og så udtalte de også, at ’hvis dokumentationen ikke var OK, så kunne arbejdsgiver lave dokumentation’.

Kommentar
Hvis arbejdsgiver ikke har dokumentation for medarbejderens kommen og gåen i virksomheden, bliver det ret umuligt at servicere Skattestyrelsen ved en eventuel henvendelse. Men i pressen skal der laves spin og med stor alvorsmine meldes ud at ’wir haben sehr viele methoden’ når det kommer til kontrol af skatteyderes oplysninger på Årsopgørelsen. Og det er da også helt rigtigt.

Skatteydere må dog aldrig glemme, at man har en pligt til selv at sikre, at der er angivet korrekte beløb på årsopgørelsen. Derfor hed det jo også i 'gamle dage' en Selvangivelse. Indberettes der ikke korrekte beløb er der tale om en ’dadelværdig handling’. En sådan handling belønnes ofte af skattemyndighederne med et ’adfærdsregulerende dask i nakken’ i form af bøder.

2. Hjemmearbejdsplads – er der noget at komme efter rent fradragsmæssigt på Årsopgørelsen?
Læs herom i Den Juridiske Vejlednings afsnit
C.A.4.3.1.6 Fradrag for udgifter til arbejdsværelse, kontorhold, telefon og computer

Her er naturligvis tale om medarbejderens egne afholdte udgifter i løbet af skatteåret.
Og inden du begynder at læse linket, fyldt til bristepunktet af forventningens glæde; - der er nok ikke ret meget at komme efter set i lyset af, at det kun er beløb ud over 6.500 kr. der kan komme i betragtning.

3. Opmærksomheder ifbm. beskatning af hjemmearbejdsplads når arbejdsgiver betaler
Som hovedregel beskattes medarbejderen ikke, hvis arbejdsgiveren stiller f.eks. kontorstol, skrivebord, reol og bordlampe til rådighed i forbindelse med etablering af en hjemmearbejdsplads. Det er dog en betingelse, at inventaret både af udseende, indretningsmæssigt samt økonomisk svarer til det, der forefindes på virksomheden i forvejen. Man kan altså ikke installere et hjemmekontor med dyre designermøbler, hvis standarden på arbejdspladsen er lavere.

Skattefrihed for medarbejderen forudsætter altså, at:

1. Arbejdsgiveren både betaler for inventaret og bevarer ejendomsretten
2. Der er tale om inventar af højst samme standard som på kontoret i øvrigt

Hvis kravene ikke opfyldes vil ’Skattestyrelsens Udvalgte’ formentlig vurdere, at kontorinventaret skal beskattes. Den skattepligtige værdi vil i så fald være det beløb, som det pågældende inventar kan lejes til i almindelig fri handel i låneperioden.

Hvis kravene opfyldes er inventaret skattefrit under bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder (goder der hovedsageligt stilles til rådighed af hensyn til arbejdet). Det er med andre ord 6.500 kr.- bagatelgrænsen, der kommer i spil (2021-sats).

Medarbejderen skal selv angive beløbet, hvis værdien af inventaret overstiger 6.500 kr. I de 6.500 kr. skal medarbejderen huske at indregne værdien af eventuelle andre personalegoder, der ydes af hensyn til arbejdet. F.eks. vaccinationer af vanskeligt undværlige medarbejdere, gratis forplejning i forbindelse med overarbejde, frikort til offentlig befordring m.v.

Hvis arbejdsgivers anskaffelsespris overstiger bagatelgrænsen på de 6.500 kr. bør det overvejes at bringe en egenbetaling fra medarbejderen i spil. En egenbetaling der er så høj, at den bringer den samlede anskaffelsespris (personalegodets værdi) ned til 6.500 kr., hvorved skattefriheden indfinder sig for medarbejderen. Ellers skal medarbejderen beskattes af den fulde værdi af anskaffelsen fra kr.1, og ikke kun den del der overstiger de 6.500 kr.

Bonusinfo
Momsfradrag for anskaffelsen af inventaret bliver skønsmæssigt fastsat (af arbejdsgiver selv), da fordelingen mellem den private og erhvervsmæssige benyttelse ikke kan måles.

4. Vigtigt at huske om Årsopgørelsen for 2020.
Husk at du har frist til at ændre/rette din årsopgørelse frem til 1. maj 2021. Men hvis du gør det senest onsdag 31. marts, bliver din overskydende skat (op til 100.000 kr.) udbetalt pr. 9. april. Ellers bliver det først senere…

Så ingenting går hverken hurtigere eller langsommere, hvis du venter med dine ændringer/rettelser til ultimo marts. Og jo længere tid du venter, jo mindre ventetid er der også, når du vil logge ind på din skattemappe på skat.dk…

Følgende skal du huske at tjekke – og selv oplyse
Kørselsfradrag (befordringsfradrag)
Håndværkerfradrag (servicefradrag)
Gevinst og tab på aktier og værdipapirer
Indtægter fra deleøkonomi (fx udlejning af værelse, bolig og bil)
Børnebidrag
Ægtefællebidrag
Kost og logi og dobbelt husførelse
Arbejdstøj, faglitteratur, kurser m.m.


Relevante kurser

Aktuel Løn 2021
Lønindberetning fra A-Z
Personalegoder 2021