Indtægter erhvervet ved strafbare handlinger

Vi tilbyder efteruddannelse og ny viden til alle karrieretrin, og har samarbejdspartnere med +25 års erfaring med undervisning og rådgivning af dansk
erhvervsliv inden for moms, skat, regnskab, økonomi, salg, ledelse, kommunikation, projektstyring, personlig udvikling, ansættelsesret og personaleforhold.

Ved at lære andre, lærer vi selv

nyhed_Indtægter erhvervet ved strafbare handlinger
Skrevet af: Andreas Stahlberg, Fokuskurser Dato: 8. april 2021

Indtægter erhvervet ved strafbare handlinger

Byretten fandt, at en skatteyder havde haft indtægter fra kokainsalg, og at sådanne indtægter er skattepligtige efter statsskattelovens § 4.

Statsskatteloven § 4
Enhver skatteyder skal selvangive sin indkomst, uanset om denne er positiv eller negativ. Al indkomst er skattepligtig i henhold til statsskattelovens § 4.

Til denne principielle bestemmelse findes der så nogle lovbestemte positivt nævnte undtagelser.
At notere sig: Indtægter ved salg af kokain er ikke én af dem (!)

Enhver indtægt er altså skattepligtig, medmindre den undtagelsesvist er gjort skattefri, hvad der ikke er tilfældet for indtægter erhvervet på grundlag af strafbare handlinger.

Dette følger af TfS 1998, 457 Ø (strafbar prostitution), UfR 1999.426 H (salg af hælervarer), og SKM 2019.501.ØLR (bestikkelse), at fortjeneste erhvervet på grundlag af en strafbar handling udgør skattepligtig indkomst omfattet af statsskattelovens § 4.

Al indkomst er skattepligtig i henhold til Statsskattelovens § 4.


Til gengæld vanker der så også fradrag for udgifter forbundet med erhvervelsen af indtægten.

Statsskatteloven § 6a
”Ved beregningen af den skattepligtige indkomst bliver at fradrage: Driftsomkostninger, dvs. de udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, derunder ordinære afskrivninger.”

Der er således også fradrag for udgifter anvendt til erhvervelse af indtægter, selvom disse indtægter er erhvervet på grundlag af strafbare handlinger.


En pengeskabstyv vil således principielt have fradrag for udgifter til sin skærebrænder, propangas, elefanthue, arbejdshandsker, svejsebriller, brændstof til sin (formentlig stjålne) flugtbil, etc. etc.

Den konkrete sag
Skatteyderen blev i 2016 ved Østre Landsret idømt 15 års fængsel for mod et betydeligt vederlag at have videreoverdraget ikke under 6,99 kg kokain til flere ukendte personer. Byretten finder efterfølgende (nærværende sag), at fortjenesten ved videreoverdragelse af kokainen udgør en skattepligtig indkomst.

Da der ikke findes ’vejledende udsalgspriser’ for køb og salg af kokain, fandt retten at SKAT var i deres gode ret til at fastsætte beløbsmæssige skøn på baggrund af Politiets oplysninger om deres skønnede engros- og detailpriser for kokain, og at der ikke var nogen grund til at tilsidesætte disse skøn.

Fortjenesten vad salg af kokainen blev herefter opgjort således:


Salg af 6,99 kg. opblandet til en gennemsnitspris af 175.000 kr./kg

1.223.250 kr.

Fratrukket fyldstof 3,6 kg. Procain af 3.456 kr./kg.

-12.441 kr.

Fratrukket køb af 3,04 kg. á 175.000 kr./kg uopblandet kokain

-532.000 kr.

Skattepligtig fortjeneste 

 678.809 kr.

Konfiskeret af politiet 

 -111.000 kr.

Fortjeneste til beskatning

567.809 kr.

Forskud 4


Da skatteyderen (naturligvis) ikke havde medtaget 'forventet overskud ved salg af kokain' i sin forskudsopgørelse for det pågældende indkomstår, og dermed løbende havde betalt B-skat, udløste fortjenesten  en gevaldig restskat.

Som det jo i øvrigt er tilfældet for os alle sammen, hvis vi kommer til at sætte indkomster for lavt og fradrag for højt i vores forskudsopgørelse.

Du kan læse afgørelsen her SKM2021.102.BR.


Relevante kurser der bl.a. behandler beskatning af indkomst
Aktuel Løn
Regnskab|Moms|Skat
Personalegoder | Skat & Moms