Vanvidskørsel – et problem for arbejdsgivere?

Vi tilbyder efteruddannelse og ny viden til alle karrieretrin, og har samarbejdspartnere med +25 års erfaring med undervisning og rådgivning af dansk
erhvervsliv inden for moms, skat, regnskab, økonomi, salg, ledelse, kommunikation, projektstyring, personlig udvikling, ansættelsesret og personaleforhold.

Ved at lære andre, lærer vi selv

nyhed_Vanvidskørsel – et problem for arbejdsgivere?
Skrevet af: Advokat Anders Nielsen, DLA Piper Dato: 11. maj 2021

Vanvidskørsel – et problem for arbejdsgivere?

Den 31. marts 2021 blev færdselslovens bestemmelser vedrørende konfiskation af køretøjer skærpet. Efter de nye reglers ikrafttræden, har politiet nu mulighed for at beslaglægge samt konfiskere et køretøj, som er blevet brugt til vanvidskørsel, uanset om køretøjet føres af en anden person end selve ejeren.

Hvad betragtes som vanvidskørsel?
Følgende færdselsovertrædelser betegnes som vanvidskørsel:

●  Uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder
●  Uagtsom forvoldelse af betydelig skade på nogens legeme eller helbred under særligt skærpende omstændigheder
●  Forsætlig forvoldelse af nærliggende fare for nogens liv eller førlighed
●  Særlig hensynsløs kørsel
●  Kørsel med hastighedsoverskridelse på mere end 100 pct. ved kørsel over 100 km i timen
●  Kørsel med en hastighed på 200 km i timen eller derover
●  Spirituskørsel med en promille over 2,00

Konsekvenser af den skærpede lovgivning
De nye ændringer i færdselsloven har skabt meget omtale og har allerede ført til en række konfiskationer. Efter loven vil konfiskation af køretøjer ved vanvidskørsel være den umiddelbare sanktion – uanset om føreren af køretøjet  ejer køretøjet. Er køretøjet således lånt eller leaset, kan det have store konsekvenser for ejeren af køretøjet, såfremt lån- eller leasingtageren ikke overholder færdselsreglerne og køretøjet bliver konfiskeret.

Det primære hensyn bag lovforslaget var at give politiet flere redskaber over for netop vanvidsbilister, som kører i leasede biler, da dette ansås som et væsentligt problem. Det er dog værd at bemærke, at lovgivningen nu ikke blot rammer leasingselskaber, men også virksomheder, hvor ansatte kører i arbejdsgiverens firmabil.

Når politiet beslaglægger et køretøj efter vanvidskørsel, vil sagen efterfølgende blive forelagt en dommer. Det er således i sidste ende retten, som vurderer hvorvidt køretøjet skal konfiskeres helt, og dermed om staten endeligt overtager ejendomsretten til køretøjet.

Som arbejdsgiver skal man være opmærksom på de nye regler for konfiskation af køretøjer ved vanvidskørsel. Hvis en medarbejder kører vanvidskørsel i en firmabil kan arbejdsgiveren ende med at få bilen konfiskeret...

Hvad kan ejeren af et køretøj gøre?
En mulig undtagelse til konfiskation af køretøjet er, hvis ejeren kan godtgøre, at det vil være et uforholdsmæssigt stort indgreb i dennes ejendomsret, hvilket det dog i sidste ende er op til retten at vurdere.

I vurderingen af, om ejeren har godtgjort ovenstående, vil der blive taget udgangspunkt i, om ejeren ikke vidste eller kunne vide, at føreren ville anvende køretøjet til vanvidskørsel, og om ejeren har taget alle rimelige skridt til at sikre sin økonomiske retsstilling i tilfælde af, at føreren alligevel anvender køretøjet til vanvidskørsel.

Undtagelsen anses dog for relativ snæver, idet udgangspunktet fortsat vil være konfiskation.

Ejeren af køretøjet må herefter søge sit tab dækket ved fremsættelse af et erstatningskrav mod føreren. Dette udgangspunkt kan dog fraviges, såfremt ejeren godtgør, at adgangen til at gøre et erstatningskrav gældende over for føreren ikke er tilstrækkelig til at forhindre, at konfiskation vil være uforholdsmæssig indgribende. Dette kan f.eks. være, hvis ejeren kan godtgøre, at særlige omstændigheder bevirker, at et erstatningskrav er illusorisk, og rent faktisk vil være urealistisk for ejeren at nå igennem med.


Leasingselskab taber kamp om beslaglæggelse
Retten i Lyngby godkendte for nylig (4. maj 2021) en beslaglæggelse af et leaset køretøj, som blev brugt til såkaldt vanvidskørsel, og beslaglæggelsen af køretøjet vil derfor – indtil videre – blive opretholdt. Dommeren i sagen mente ikke, at leasingselskabet havde godtgjort, at det var uforholdsmæssigt indgribende for selskabet, på trods af, at det ikke var selve leasingtageren, som sad bag rattet, men en helt tredje, som efter leasingkontrakten ikke havde lov til at føre køretøjet.  

Arbejdsgivers handlemuligheder ved ansattes vanvidskørsel
Som arbejdsgiver skal man være opmærksom på de nye regler for konfiskation af køretøjer ved vanvidskørsel. Hvis en medarbejder kører vanvidskørsel i en firmabil kan arbejdsgiveren ende med at få bilen konfiskeret.

Såfremt arbejdsgiveren vil undgå at stå med et uforholdsmæssigt stort tab ved konfiskation af et køretøj som følge af medarbejderen vanvidskørsel, bør medarbejderens erstatningsansvar præciseres. Arbejdsgiveren kan i ansættelseskontrakten – eller et tillæg hertil – tydeliggøre, at medarbejderen ifalder erstatningsansvar herved.

Arbejdsgiveren kan således også anføre over for medarbejderen, at vanvidskørsel i et køretøj ejet af arbejdsgiveren anses som væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet, og som vil medføre ansættelsesretlige konsekvenser.

Vil du vide mere?
Du kan høre mere om arbejdsgiveres handlemuligheder i vores Netværk "HR, Personale & Løn" samt på vores ansættelsesretlige kurser.

Indholdet i ovenstående artikel er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.


Relevante kurser der bl.a. behandler ansættelsesretlige konsekvenser med medarbejderes eventuelle vanvidskørsel
Aktuel Ansættelsesret
Ansættelseskontrakter